–>

Tỉ khối hơi là gì? Công thức tính tỉ khối hơi, bài tập vận dụng

Trong chương trình hóa học 8, chúng ta đã được hỏi tỉ khối hơi là gì và các dạng bài tập quen thuộc. Để hiểu rõ hơn về tỉ khối hơi, công thức tính tỉ khối hơi… Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tỉ khối hơi là gì?

Tỉ khối hơi của chất khí là công thức xác định phân tử khối của khí A so với khí B xem chất A nặng hơn hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

– Tỉ khối hơi là khái niệm chỉ được sử dụng cho chất khí.

– Để biết chất khí A nặng hay nhẹ hơn chất khí B bao nhiêu lần, ta cần phải so sánh khối lượng mol của khí A (M) so với khối lượng mol của khí B (M).

Công thức tính tỉ khối hơi

Tỉ khối của chất khí A với B

Tỉ khối của khí A so với khí B được tính theo công thức:

(1)

Từ công thức (1) ta có thể rút ra được một số hệ quả:

M= d . M(g/mol) (2)

(3)

Trong đó:

+ d chính là tỉ khối của chất A với chất B.

+ M, M sẽ lần lượt là khối lượng mol của A,B.

Lưu ý: Tỉ khối của hai chất khí sẽ cho ta biết rõ khí này nặng hay nhẹ hơn khí kia bao nhiêu lần.

Tỉ khối hơi là gì? 
Tỉ khối hơi là gì?

Ví dụ 1: Khí Cl nặng hay là nhẹ hơn khí O bằng bao nhiêu lần?

d= (M) / (M) = 7132 = 2,219

Vậy khí Cl nặng hơn oxi 2,219 lần.

Công thức tính khối lượng mol trung bình () của một hỗn hợp khí

Công thức tính khối lượng mol trung bình của một hỗn hợp khí

Trong đó:

mA; mB chính là khối lượng của 2 khí A, B.

a, b chính là số mol của 2 khí A, B.

M, M là khối lượng mol của 2 khí là A và B.

Lưu ý: Trong cùng điều kiện về áp suất, nhiệt độ, tỉ lệ về thể tích bằng với tỉ lệ về số mol => Trong công thức trên, giá trị mol còn có thể được thay bằng thể tích chất khí và phần trăm chất khí trong hỗn hợp.

Tỉ khối hơi so với oxi

Để biết khí A nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (M) so với khối lượng “mol không khí” là 29 g/mol.

Tỉ khối của chất khí so với không khí sẽ được tính theo công thức sau:

Tỉ khối của chất khí so với không khí (4)

Trong đó:

+ d chính là tỉ khối của chất khí A so với oxi. 

+ M là khối lượng mol của chất khí A, còn M là “khối lượng mol trung bình” của không khí.

+ Khối lượng mol trung bình của không khí sẽ được tính theo công thức:

Từ công thức số (4) chúng ta có thể rút ra hệ quả sau:

M = d.29 (g/mol)             (6)

Ví dụ 2: Khí CO nặng hay là nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần

Như vậy ta có thể biết khí CO nặng hơn không khí 1,52 lần.

CO2 nặng hơn không khí
CO2 nặng hơn không khí

Lưu ý: Tỉ khối chất khí so với không khí cho chúng ta biết chất khí này nặng hoặc nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần. 

Bài tập tỉ khối của chất khí

Câu 1. Hỗn hợp Z gồm có 0,05 mol CO và 0,25 mol SO

  1. a) Tính trung bình khối lượng mol của hỗn hợp Z.
  2. b) Tính tỉ khối của hỗn hợp Z với khí NO

Trả lời

  1. a) Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp Z bằng:

  1. b) Tỉ khối của hỗn hợp X với NO:

Câu 2. Cho những chất khí sau: N, O, NO, CH. Hãy cho biết

  1. a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nó nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
  2. b) Khí O nặng hay là nhẹ hơn loại khí hidro bao nhiêu lần.

Trả lời

Áp dụng công thức:

– Tỉ khối của khí O với không là khí là:

=> Khí O nặng hơn không khí là 1,10 lần

– Tỉ khối của khí N với không khí là:

=> Khí N nhẹ hơn không khí là 0,966 lần.

– Tỉ khối của khí NO với không khí là:

=> Khí NO nặng hơn không khí là 3,72 lần.

– Tỉ khối của khí C2H4 với không khí là:

=> Có thể thấy khí CH nhẹ hơn không khí là 0,966 lần.

Bài tập về tỉ khối hơi 

Câu 3: Tỉ khối hỗn hợp chứa 7 gam khí etilen (CH) cùng với 4 gam khí metan (CH) so với không khí là bao nhiêu?

Trả lời 

Số mol của CH4 sẽ là: nCH= 4/16 = 0,25 mol.

Số mol của CH sẽ là: nCH = 7/28 = 0,25 mol.

=> Khối lượng trung bình của hỗn hợp khí đó là:

M = (nCH . MCH + nCH . MCH) / (nCH + nCH)

= (mCH + mCH) / (nCH4 + nCH) = (4 + 7) / (0,25 + 0,25) = 22

=> Tỉ khối của hỗn hợp so với không khí chính là: d = M/M= 22/29

Câu 4: Một hỗn hợp X gồm có O và H (trong điều kiện không có phản ứng xảy ra), có tỉ khối đối với không khí là 0,3276. Tính phần trăm theo số mol của chất H trong hỗn hợp.

Trả lời

Gọi số mol của H và O trong hỗn hợp này lần lượt là x và y mol.

Tỉ khối của X so với không khí đó là:

d=M/29 =>M= 29.0,3276 = 9,5

Công thức để tính khối lượng trung bình của hỗn hợp X đó là:

M = (n.M + n.M)/(n + n) = (2x + 32y)/(x + y) = 9,5

=> 2x + 32y = 9,5x + 9,5y => 7,5x = 22,5 => x = 3y

=> Phần trăm số mol khí H2là:

%n =n/(n + n) .100% = 3y/(3y + y).100% = 75%

Chúng tôi đã giúp bạn tổng hợp các thông tin về chủ đề tỉ khối hơi là gì cùng với các nội dung liên quan về tỉ khối hơi. Mong rằng các kiến thức trong bài viết đã giúp bạn giải đáp được những thắc mắc trong quá trình học tập và hiểu rõ tỉ khối hơi là gì?